Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE Dn90, Dn63 w ulicach Nowomiejskiej, Południowej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 16 stycznia 2020r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowana przez Pana Pawła Laskowskiego

Adres robót budowlanych: ul. Nowomiejska i ul. Południowa; działka nr 28/2 obręb Włocławek KM 80 oraz działka nr 164 obręb Włocławek KM 81 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci gazowej śr/c PE Dn90 i Dn63 w ulicach Nowomiejskiej i Południowej we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 7 lutego 2020 r.

Informacje

Rejestr zmian