Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z budową przyłączy gazu ś/c w ul. Toruńskiej, na terenie dz. nr 42/1, 36/22, 36/23 obręb Włocławek KM 29 oraz dz. nr 64/4, 64/18, 65/17, 8/4, 65/25, 63/4, 63/12, 43/2, 63/10 obręb Włocławek KM 31 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 23 maja 2019 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowana przez Panią Wioletę Grodzicką.

Adres robót budowlanych: ulica: Toruńska.

Opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z budową przyłączy gazu ś/c w ul. Toruńskiej, na terenie dz. nr 42/1, 36/22, 36/23 obręb Włocławek KM 29 oraz dz. nr 64/4, 64/18, 65/17, 8/4, 65/25, 63/4, 63/12, 43/2, 63/10 obręb Włocławek KM 31 we Włocławku.

* Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 14 czerwca 2019 r.

Informacje

Rejestr zmian