Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku Castoramy i Parku Handlowego A przy ul. Kapitulnej i Gniazdowskiego we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; tekst jednolity)*

Data wpływu do organu: 15 listopada 2018r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres robót budowlanych: ulica Kapitulna i Gniazdowskiego; działki nr 13/6, 13/19 obręb Włocławek KM 56 oraz działka nr 1/88 obręb Włocławek KM 55 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku Castoramy i Parku Handlowego A przy ulicy Kapitulnej i Gniazdowskiego we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 7 grudnia 2018r.

Informacje

Rejestr zmian