Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Okrzei 77 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; tekst jednolity)*

Data wpływu do organu: 16 września 2019r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DANIEL

– Andrzej Rozbicki

Adres robót budowlanych: ulica Okrzei 77; dz. nr 58/8 obręb Włocławek KM 36 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa kontenerowej stacji transformatorowej przy ulicy Okrzei 77 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 16 październik 2019r.

Informacje

Rejestr zmian