Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego w Geberit Produkcja Sp. z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 j.t.)

Prezydent Miasta Włocławek

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.07.2020 r. znak: S.6220.22.2020 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego w Geberit Produkcja Sp.  z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku”

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: www.bip.um.wloclawek.pl w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni we Włocławku można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek w godzinach pracy Urzędu, tj.:  poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00, piątek
od godz. 7:30 do godz. 14:00.

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem COVID-19, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z sekretariatem Wydziału Środowiska tut. Urzędu w formie telefonicznej pod numerem /54/ 414 42 92 lub mailowej pod adresem: srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 13 lipca 2020 r.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Informacje

Rejestr zmian