Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chłodni składowej i budynku maszynowni chłodniczej” na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37, przy ul. Wienieckiej 27

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t.)

zawiadamia się strony,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chłodni składowej i budynku maszynowni chłodniczej” na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37, przy ul. Wienieckiej 27

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Włocławek.

Strony mogą składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.), Prezydent Miasta Włocławek wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW Warszawa o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: www.bip.um.wloclawek.pl w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 7 kwietnia 2020 r.

Informacje

Rejestr zmian