Zawiadomienie – Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”,

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t.)

zawiadamia się strony, że

w ramach prowadzonego postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03.06.2020 r. znak: S.6220.12.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, została sporządzona ujednolicona wersja karty informacyjnej przedsięwzięcia, zawierająca wszelkie zmiany koncepcji wprowadzone przez Inwestora odnośnie parametrów planowanego zamierzenia.

Wobec powyższego, strony mogą zapoznać się z pełną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22,
87-800 Włocławek I piętro, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek w godz. 7:30 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.), Prezydent Miasta Włocławek ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: www.bip.um.wloclawek.pl w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem COVID-19, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem Wydziału Środowiska tut. Urzędu w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt w formie telefonicznej pod numerem /54/ 414 42 92 lub mailowej pod adresem: srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone
po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie – obwieszczenie o jednolitej wersji karty informacyjnej przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało umieszczone w BIP oraz
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 13 lipca 2020 r.

Informacje

Rejestr zmian