Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Żelaznej, części Harcerskiej, Mokrej, Zapłotek, Nowej, i Srebrnej w Płocku wylotem zlokalizowanym przy ul. Witosa do rzeki Słupianki w km 1+026.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016, poz. 23 tj. ) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz.U. z 2015r. poz.469 ze zm.)

z a w i a d a m i a m   o :

wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą  Stary Rynek 1,  09- 400   Płock pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu  oczyszczonych wód opadowych i roztopowych  pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Żelaznej, części Harcerskiej, Mokrej, Zapłotek, Nowej, i Srebrnej w Płocku wylotem zlokalizowanym przy ul. Witosa do rzeki Słupianki w km 1+026  oraz wykonanie  zbiornika rozsączającego AZURA na dz. nr 3648 obręb Podol-Borowiczki  w ulicy Srebrnej i wprowadzanie poprzez zbiornik rozsączający oczyszczonych wód opadowych i roztopowych  do ziemi.

Jednocześnie  informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie do 31 października 2016 r.  w  Wydziale  Środowiska Urzędu Miasta Włocławek Ul. 3-go Maja  22, pok. nr 19 w godzinach   poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30  do godz.  15.00,  wtorek od godz. 7.30 do 16.30, piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

Informacje

Rejestr zmian