Zawiadomienie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „ Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j,: Dz. U. z 2018 r., poz, 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r,, poz. 1945)

zawiadamiam,

że w dniu 23 listopada 2018 r, zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Wawrzyniaka (adres w aktach sprawy) pełnomocnika ENERGA – OPERATOR S.A, Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „ Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38, nr ewid. 14/3, 10/9,10/10, 10/8,10/7, 10/27,11/4, 11/3, 14/5, 5/1, 13, 4/5,10/12,12 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 39, nr ewid, 21/2, 1/24, 21/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 40, nr ewid. 14/2, 14/1, 8/1, 13/2, 6/3, 14/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 60, Miasto Włocławek i działkach nr ewid. 359, 358, 357, 360, 288, 361, 341, 344, 286, 287 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesię, nr ewid. 368, 363, 361, 252, 304, 261/1, 375, 24/3, 24/6, 127/5,127/4,124/1,121/3,113/5, 24/4, 24/5, 24/1, 19, 91/3,114, 91/6, 93/1, 93/2położonych w obrębie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brześć Kujawski.

W związku z tym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia – Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, Wydział Inwestycji i Infrastruktury, Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, pokój Nr 6 w godz. od 715 do 144S.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania, ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.).

Sprawę prowadzi: Maciej Leszczyński tel. 54 231 63 14

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian