Zarządzenie Nr 98/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art.55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013 r. poz.330 i poz.613, Dz.U.2014 r. poz.768 i poz.1100 oraz Dz.U.2015 r. poz.4, poz.978, poz.1045, poz.1166, poz.1333 i poz.1844) w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2013 r. poz.289 oraz Dz.U.2015 r. poz.1954)

zarządza się co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 153/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego zmienionym Zarządzeniem Nr 165/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 77/2014 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2014 r. i Zarządzeniem Nr 64/2015 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2015 r., załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian