Zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.1045, poz.1890 ) oraz art.13 ust.3 w związku z art.15 ust.2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239).

zarządza się, co następuje:

§1.1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty i przyznania środków finansowych dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego  w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór o którym mowa w ust.1, został dokonany  z uwzględnieniem stanowiska  Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, zawartym w protokole z dnia 31 marca 2016 roku.

§2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian