Zarządzenie nr 85/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz.1948 oraz z 2017 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do zarządzenia nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek zmienionego zarządzeniem nr 311/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

2) w § 15:

a)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nadzór i koordynacja pracy: Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Biura Sportu i Turystyki, w tym dokonywanie ocen okresowych kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;”,

b) w ust. 2 w pkt 5 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.”;

3) w § 17:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Gospodarki Miejskiej, Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Wydziału Komunikacji, Wydziału Środowiska oraz Wydziału Geodezji i Kartografii, w tym dokonywanie ocen okresowych kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta
w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;”,

b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.”;

4) w § 20:

a) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) Wydział Gospodarki Miejskiej (§ 49) – GM, w skład którego wchodzi Referat Publicznego Transportu Zbiorowego   – GM.PTZ;”,

b) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:
„21a) Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym (§ 49a) – GMK,
w skład którego wchodzą:

a) Referat Lokalowy – GMK.L,

b) Referat Nieruchomości – GMK.N;”;

5) w § 28 w pkt 24 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i po pkt 24 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie swojej właściwości merytorycznej przez inne podmioty.”;

6) w § 33 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) udział, zgodnie z zakresem kompetencji Biura, w realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jeżeli umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje, że w celu jej wykonania Miasto i partner prywatny zawiązują spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną;”;

7) w § 37 w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;”;

8) w § 38:

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) prowadzenie spraw w zakresie opracowywania projektów aktów prawa lokalnego dotyczących sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych;”,

b) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i współdziałanie z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z tych zezwoleń;”;

9) w § 39 pkt 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„2) wykonywanie zadań zarządcy drogi w zakresie opracowywania projektów planów finansowania budowy i przebudowy dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

3) nadzór nad planowaniem i realizacją przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg remontów dróg publicznych i wewnętrznych, drogowych obiektów inżynierskich, chodników oraz ścieżek rowerowych;

4) kompleksowe przygotowywanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym w zakresie budowy i przebudowy: dróg i drogowych obiektów inżynierskich, miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego oraz parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, z wyłączeniem: remontów dróg i drogowych obiektów inżynierskich, remontów miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego oraz remontów parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, a w szczególności:

a) pełnienie funkcji inwestora,

b) uzyskiwanie decyzji i uzgodnień oraz innych materiałów niezbędnych do właściwego przygotowania i prowadzenia zadań inwestycyjnych,

c) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowywaniu wytycznych do celów projektowych,

d) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz jej sprawdzanie i odbiór,

e) wybór uczestników procesu inwestycyjnego, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz
z przygotowaniem umów,

f) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz innych nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami w obszarze inwestycji drogowej realizowanej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;”;

10) w § 47:

a) w pkt 23 w lit. d średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) prowadzenie we współdziałaniu z Wydziałem Rozwoju Miasta kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym  kontroli prawidłowości danych przedstawianych w oświadczeniach przedsiębiorców
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych;”,

b) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) współpraca z MOPR w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.”;

11) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. Do zadań Wydziału Gospodarki Miejskiej należy w szczególności:

1) realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

a) zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, w tym poprzez:

– opracowanie i doskonalenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniającego selektywną zbiórkę tych odpadów,

– nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

– dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

– prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

– zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,

b) opracowywanie projektów uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku,

c) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń dla podmiotów wykonujących działalność polegającą na:

– opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

– ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

– prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

d) prowadzenie ewidencji:

– zbiorników bezodpływowych,

– przydomowych oczyszczalni ścieków,

– umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

f) weryfikowanie sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

g) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych Prezydenta związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń;

3) prowadzenie wszelkich spraw dotyczących usuwania pojazdów z dróg publicznych oraz z dróg wewnętrznych, w tym wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu;

4) koordynacja realizacji zadań w zakresie utrzymania nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5) opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach Wydziału Urbanistyki i Architektury;

6) sprawowanie nadzoru nad Schroniskiem dla Zwierząt;

7) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg zadań Miasta z zastrzeżeniem § 39 pkt 3;

8) prowadzenie spraw związanych z realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej”;

9) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem miejsc publicznych i dróg oraz jego finansowaniem;

10) koordynacja spraw dotyczących zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta, w tym Urzędu;

11) opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w sytuacji tego wymagającej;

12) prowadzenie wszelkich spraw związanych z gospodarowaniem siecią kanalizacji deszczowej, w tym wydawanie warunków technicznych na podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej;

13) realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w tym:

a) opracowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

c) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi;

14) przeprowadzanie remontów pomników, obelisków, masztów flagowych oraz innych obiektów i urządzeń komunalnych na terenie Miasta;

15) ewidencja i finansowanie poboru wody z hydrantów ppoż. do celów pożarowych oraz zapewnienie utrzymania fontann we właściwym stanie technicznym;

16) nadzór nad prowadzeniem szaletów publicznych i oflagowaniem Miasta;

17) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym urządzaniem, konserwacją i ubezpieczaniem miejskich placów zabaw, ogrodów jordanowskich i innych obiektów, które nie zostały przekazane w administrowanie innym jednostkom;

18) nadzór nad bieżącym utrzymaniem i rekultywacją zieleni na terenie Miasta, z wyłączeniem zieleni założonej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wydział Inwestycji i podlegającej ochronie gwarancyjnej, zagospodarowywanie nieużytków oraz planowanie rozwoju terenów zielonych;

19) prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem terenów zielonych;

20) współpraca ze stowarzyszeniami ogrodowymi i ich związkami;

21) nadzór nad gospodarowaniem lasami komunalnymi;

22) opracowanie i aktualizowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

23) organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym;

24) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych:

a) wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok z zagranicy,

b) organizacja przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych,

c) ustalanie opłat za usługi i korzystanie z urządzeń cmentarnych;

25) utrzymanie we właściwym stanie grobów wojennych oraz nagrobków podlegających ochronie ze względu na ich wartość historyczną lub artystyczną, w szczególności wpisanych do rejestru zabytków;

26) nadzór nad administrowaniem cmentarzami;

27) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem robót publicznych;

28) prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych zobowiązujących osoby skazane na karę ograniczenia wolności do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

29) prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem działań interwencyjnych na wypadek pojawienia się w Mieście dzikich zwierząt.”;

12) po § 49  dodaje się § 49a w brzmieniu:

„§ 49a. Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa  oddanych w użytkowanie wieczyste;

2) prowadzenie wszelkich spraw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji nieruchomości należących do zasobu,

b) zapewnienie wyceny tych nieruchomości,

c) zabezpieczanie nieruchomości przed dewastacją lub zniszczeniem,

d) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

e) składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej,

f) regulowanie stanów prawnych:

– nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Miasta w zakresie unormowań ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, oraz mienia, które stało się własnością Miasta na podstawie innych tytułów prawnych,

– gruntów Skarbu Państwa i Miasta na rzecz kościelnych osób prawnych,

– gruntów Miasta na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zgłaszających roszczenia, jeżeli zabudowały te nieruchomości na podstawie pozwolenia na budowę,

– gruntów przylegających do działek wydzielonych po obrysie budynku przy wyodrębnianiu lokali w tych budynkach,

– gruntów zajętych pod drogi publiczne lub przejmowanych pod drogi publiczne,
a w szczególności przechodzących pod drogi publiczne z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

g) nabywanie nieruchomości na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

h) regulowanie stanów prawnych nieruchomości poprzez wszczynanie i prowadzenie postępowań o zasiedzenie,

i) prowadzenie wykupów pod inwestycje celu publicznego, z wyłączeniem nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz innych nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami w obszarze inwestycji drogowej realizowanej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

j) prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości, jako wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego i współdziałanie w tym zakresie z Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń,

k) wskazywanie na wniosek właściwego organu nieruchomości, które mogą być przeznaczane na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,

l) prowadzenie wszelkich spraw związanych ze sprzedażą, zamianą i zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczeniem lub oddaniem nieruchomości w trwały zarząd,

m) wykonywanie czynności związanych z przysługującym Miastu prawem pierwokupu,

n) wydawanie zaświadczeń w przedmiocie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,

o) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez Skarb Państwa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego pozostałych po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) opracowywanie projektów zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu;

4) opracowywanie projektów stawek czynszowych z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych Miasta i Skarbu Państwa;

5) składanie deklaracji na podatek od nieruchomości Miasta oraz Skarbu Państwa;

6) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wykupu, zamiany lub wypłaty odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości albo ustalaniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany oraz zwrotów tych odszkodowań lub opłat;

7) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej;

8) prowadzenie ewidencji budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność Miasta, Skarbu Państwa oraz pozostających w posiadaniu samoistnym Miasta;

9) prowadzenie spraw w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem budownictwa czynszowego, socjalnego i mieszkań chronionych;

10) opracowywanie projektów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta;

11) opracowywanie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi;

12) opracowywanie projektów stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz minimalnych stawek czynszu lokali użytkowych;

13) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym;

14) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym;

15) prowadzenie kontroli gospodarowania mieniem komunalnym powierzonym zarządcom;

16) współpraca z Administracją Zasobów Komunalnych w postępowaniach mających na celu realizację wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali oraz wykwaterowań inwestycyjnych;

17) realizacja wyroków sądowych w sprawach o eksmisję;

18) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Społecznej Komisji Mieszkaniowej;

19) nadzór i koordynacja spraw związanych z udziałem Miasta we wspólnotach mieszkaniowych;

20) prowadzenie spraw, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;

21) prowadzenie spraw w zakresie stosowania ulg w niepodatkowych należnościach budżetowych z tytułu najmu lokali;

22) sprawowanie nadzoru nad działalnością Administracji Zasobów Komunalnych, w tym w szczególności nadzoru nad realizacją umów w zakresie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.”.

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek określający schemat organizacyjny Urzędu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§4. Traci moc zarządzenie nr 44/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli prawidłowości danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców do 31 stycznia każdego roku.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian