Zarządzenie Nr 83/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i poz. 1890)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:

  1. Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego –
    przewodnicząca
  2. Hanna Nowak Kierownik Referatu Oświaty Obsługi Szkół Podstawowych i Gimnazjów – członek
  3. Anna Piętka Inspektor Referatu Oświaty Obsługi Szkół Podstawowych i Gimnazjów – członek
  4. Agata Rypińska Inspektor Referatu Obsługi Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Oświatowych – członek

§ 2. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków dyrektorów szkół o dofinansowanie z budżetu miasta wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian