Zarządzenie nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 756.845.994 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 708.887.009 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 47.958.985 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 809.798.814 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 676.008.391 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 133.790.423 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian