Zarządzenie nr 76/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Zbożowej, oznaczonej jako działka nr 4/52 Obręb Kawka o pow. 1,4658 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 11, art. 35,  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260) oraz Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 110, poz. 905, Nr 241  poz. 2257)

 zarządza się, co następuje : 

§1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość, wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§3. Wykaz wyznacza termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian