Zarządzenie nr 74/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r. jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Celulozowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/134 o pow. 0,2894 ha w obrębie 0870 Włocławek KM 87, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 11a, art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1 i ust. 1a, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), w związku z zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 44 / 2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest dana nieruchomość oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl. Przedmiotowy wykaz starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje także wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

§3. W wykazie wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

 

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian