Zarządzenie Nr 74/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045 i poz.1890) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118, poz.1138 i poz.1146 z 2015 r. oz.1255,poz.1333,poz.1339,pz.1777) w związku z Uchwałą nr XIII/104/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

  1. Pani dr Barbara Moraczewska, I Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych – Przewodnicząca Komisji
  2. Pan Łukasz Pszczółkowski, Dyrektor Biura Sportu i Turystyki – Zastępca Przewodniczącej Komisji
  3. Pani Aleksandra Kulińska, Dyrektor Wydziału Kultury – Członek Komisji
  4. Pan Stanisław Stanowski, Inspektor w Biurze Sportu i Turystyki – Członek Komisji
  5. Pan Jerzy Chudzyński, przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji
  6. Pan Dominik Cieślikiewicz, przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji
  7. Pani Anetta Konopczyńska, Główny Specjalista w Biurze Sportu i Turystyki
    – Członek Komisji/sekretarz

2.Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie z art. 24- art.27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23) oraz wyłączeni są z prac przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§ 2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej” Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.Wzór „Oświadczenia członka Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.Wzór „Protokół z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.Wzór „Karty oferty” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Protokół końcowy” Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian