Zarządzenie nr 68/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2018.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 oraz 2232 z 2018 r. poz.130)  art.27 ust.1.oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017 r.poz.1463,poz.60 oraz poz.1600  ),w związku z uchwałą nr XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2014 r.poz.1008 )

zarządza się, co następuje:

§1.1 Ogłasza się otwarty konkurs nr 1  na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Wzór wniosku na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór umowy na realizację przyznanego zadania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór oświadczenia wnioskodawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6.Wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

7. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§3. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2)  Na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl

3)  Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych

§6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian