Zarządzenie nr 60/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej na czas oznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko –  Pomorskiego  z 2016 r. poz. 4546),

zarządza się co następuje :

§1. Przeznacza się do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, objęte wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w budynku przy ul. Zielony Rynek 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej  www. bip.um.wlocl.pl.

§3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału  Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu  do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian