Zarządzenie nr 48/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019 r.  poz.  506,  poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696,  poz. 1815),  art.  35 ust. 1  i  2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65) oraz  § 4  pkt  2  uchwały nr  XXVI/143/2016 Rady  Miasta  Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek,  na okres dłuższy niż 3 lata oraz  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej  na czas oznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r.  poz. 4546).

zarządza się co następuje :

§1. W zarządzeniu nr 35/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian