Zarządzenie nr 464/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia 2 konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania .

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, poz. 1394, poz. 1590, poz. 1694, poz. 1767
i poz. 1905) i Uchwały Nr XXXIII/101/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych  na terenie miasta Włocławek” na lata 2017-2019

zarządza się, co następuje:

§1.1.Ogłasza się 2 konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

4. Ramowy wzór umowy na realizację programu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

5.Wzór sprawozdania z realizacji programu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

6.Wzór zgody na udział w programie stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

7. Wzór ankiety dotyczącej jakości świadczeń w programie stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia

8. Wzór zakodowanej listy zaszczepionych osób stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§2 Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§3. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w §1 ust. 2.
§4.1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie :

1) Pani Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji,

2) Pani Elżbieta Dynarska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zastępca Przewodniczącej Komisji,

3) Pani Joanna Kowalewska – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji

4) Pani Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji,

5)  Pani Monika Michalak – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji.

2.       Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Prezydent Miasta Włocławek może uzupełnić skład i powołać do Komisji nowego członka.

4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

5. Komisja z przebiegu prac sporządza protokół.

6. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Włocławek propozycję co do wyboru ofert najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia ofert.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian