Zarządzenie nr 454/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, i poz. 1815 ), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz. 1282), w związku z art. 129 i 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1043)

zarządza się, co następuje:

§1.  Ustalam dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

§2. Dzień, o którym mowa w § 1 zostanie odpracowany w sobotę 23 listopada 2019 r. w godz. 7:30 – 17:00.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian