Zarządzenie nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349,  poz. 1432 i poz. 2500), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr  IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25)

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr  IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2019 rok polegających na zmianach planu wydatków pomiędzy dysponentami środków, w tym:

a) na zadaniach własnych w ramach działów:

– 600 – Transport i łączność;

– 710 – Działalność usługowa;

– 750 – Administracja publiczna;

– 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

– 926 – Kultura fizyczna;

b) na zadaniach rządowych w ramach działów:

– 752 – Obrona narodowa.

2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian