Zarządzenie Nr 41/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045,poz.1890) oraz art.4 ust.1 pkt.17,art.11, art.13, art.14,art. 15  i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 , 1138 i poz.1146 z 2015 r.poz.1255,poz.1333,poz.1339,poz.1777) w związku z Uchwałą nr XIII/104/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ar.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację  zadania publicznego w zakresie powierzenia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej, zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór umowy na realizację przyznanego zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór oświadczenia oferenta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dzień od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian