Zarządzenie nr 407/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz § 2 ust. 2 uchwały nr XI/95/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2019 r. poz. 3835), zmienionej uchwałą nr XIV/143/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 5089)

zarządza się co następuje :

§1. Określa się wzór wniosku o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie  z  dniem  podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian