Zarządzenie nr 377/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, poz. 1076, poz. 1544)  oraz art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365),

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej, w następującym składzie:

1) Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek– Przewodnicząca Komisji,

2)Joanna Kowalewska – Główny Specjalista Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego- Zastępca Przewodniczącej Komisji,

3) Dominika Kurtys – podinspektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji,

4)  Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz – inspektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – członek Komisji,

5)  Barbara Murszewska – Przedstawiciel organizacji pozarządowych – członek Komisji,

6)  Wincenty Olejnik – Przedstawiciel organizacji pozarządowych – członek Komisji.

2.    Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629)  oraz wyłączeni są z prac przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Oświadczenie członka komisji konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian