Zarządzenie nr 367/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu Markowy Lokal Śródmieścia, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 i poz. 1309) w związku z Uchwałą nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się Regulamin konkursu Markowy Lokal Śródmieścia, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

§2. Wykonanie Zarządzenie powierza się Dyrektorowi Biura Rewitalizacji.

§3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzorowi Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian