Zarządzenie nr 359/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801 i poz. 1309).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek w stosunku do prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Łęgskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 4 o pow. 1,0534 ha (Włocławek KM 48) oraz udziału wynoszącego 1635/3727 części w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Łęgskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1/34 o pow. 0,3010 ha (Włocławek KM 48), będącego przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 7769/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian