Zarządzenie nr 353/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz.1342)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i materiałów edukacyjnych uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do dnia 4 września 2019r.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół Gminy Miasto Włocławek i zobowiązuje się do przestrzegania procedur określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz.1342)

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian