Zarządzenie nr 351/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

zarządza się, co następuje:

§1. 1. W załączniku do zarządzenia nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, zmienionego zarządzeniem nr 311/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r., zarządzeniemnr 85/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr 230/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia  2017 r., zarządzeniem nr 318/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia  2017 r., zarządzeniem nr 42/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego  2018 r., zarządzeniem nr 140/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2018 r. i zarządzeniem nr 321/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezydent określa odrębnym zarządzeniem szczegółowy zakres zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta oraz sprawowanego przez nich nadzoru.”;

2)  w § 14 w ust. 2:

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej;”,

b)  pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń;”;

3)  uchyla się § 15, 16 i 17;

4)  w § 29 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obsługa administracyjno-biurowa stanowisk: Prezydenta, Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza;”;

5)   w § 38 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sporządzanie i przedkładanie Prezydentowi w terminie do 31 marca raportu o stanie Miasta, o którym mowa w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;”;

6) w § 49 w pkt 34 średnik na końcu zdania zastępuje się kropką i uchyla się pkt 35.

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek określający schemat organizacyjny Urzędu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian