Zarządzenie nr 327/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1, pkt 32, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948, zm. z 2017 poz. 573, zm. poz. 60, zm. poz. 1909) w związku z Uchwałą Nr XXXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r.  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

zarządza się, co następuje

§1. 1. W Zarządzeniu Nr 312/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2017 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań gminy w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia, rozdział III ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zadanie publiczne winno być realizowane w roku 2018  z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy wykonania zadań wspieranych przez Gminę Miasto Włocławek określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy oferentami a Gminą Miasto Włocławek”.

§2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§4.  1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian