Zarządzenie nr 318/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§1. W załączniku do zarządzenia nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek zmienionego zarządzeniem nr 311/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r., zarządzeniem nr 85/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. i zarządzeniem nr 230/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia  2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)   obsługa administracyjno-biurowa stanowisk: Prezydenta, Zastępcy Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych, Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju i inwestycji oraz Sekretarza;”;

2) w § 39 w pkt 4 uchyla się lit f;

3) w § 49 w pkt 34 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) obsługa administracyjno-biurowa stanowiska Zastępcy Prezydenta ds. gospodarki miejskiej.”;

4) w § 49a w pkt 2 lit i otrzymuje brzmienie:

„i)  nabywanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, w tym nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz innych nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami w obszarze inwestycji drogowej realizowanej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian