Zarządzenie nr 311/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579)

zarządza się, co następuje:

§1. 1. W załączniku do Zarządzenia nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) miejskie jednostki organizacyjne – jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3 pkt 11 uchwały Nr XXI/134/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1162 z późn. zm.).”;
2) w § 16:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Inwestycji, Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Biura Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń, Biura Informatyzacji oraz Centrum Obsługi Inwestora, w tym dokonywanie ocen okresowych kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;”,
b) w ust. 2:
– w pkt 6 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem,
– po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Kierownik Centrum Obsługi Inwestora.”;
3) w § 20:
a) w pkt 10 uchyla się lit. b,
b) w pkt 13:
– w lit. b średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem,
– po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) Referat Warunków Zabudowy – UA.WZ;”,
c) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:
„24a) Centrum Obsługi Inwestora (§ 52a)- COI;”;
4) w § 30:
a) w pkt 1:
– lit. d otrzymuje brzmienie:
”d) ustalania zasad udzielania zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz ulg w niepodatkowych należnościach budżetowych,”,
– po lit. d dodaje się lit. e i lit. f w brzmieniu:
„e) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
f) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta i rachunkowości budżetowej Urzędu, w tym rachunkowości podatkowej oraz sprawozdawczości w tym zakresie, zgodnie z zasadami rachunkowości;”,
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) prowadzenie spraw w zakresie ewidencji, wymiaru i windykacji należności podatkowych i opłat lokalnych oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonych ewidencji;”,
d) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) prowadzenie obsługi kas w Urzędzie;”,
e) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej i windykacji niepodatkowych należności budżetowych Miasta i Skarbu Państwa;”,
f) w pkt 26 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem,
g) po pkt 26 dodaje się pkt 27 i pkt 28 w brzmieniu:
„27) prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług, w tym:

a) opracowywanie procedur rozliczeń podatku od towarów i usług dla czynności dokonywanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu,
b) sporządzanie zestawień z „cząstkowych” ewidencji zakupu i sprzedaży podatku od towarów i usług,
c) sporządzanie deklaracji skonsolidowanych dla podatku od towarów i usług,
d) dokonywanie czynności sprawdzających związanych z dokumentowaniem i rozliczaniem podatku od towarów i usług przez jednostki organizacyjne Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu;

28) przekazywanie do Ministerstwa Finansów scentralizowanej informacji w zakresie ewidencji zakupu  i sprzedaży podatku od towarów i usług w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, w tym sporządzanie zbiorczego Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmującego informacje z jednostek organizacyjnych Miasta.”;
5) w § 31:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w przypadku zbiegów egzekucji przekazywanie akt egzekucyjnych do komorników lub innych administracyjnych organów egzekucyjnych, które jako pierwsze dokonały zajęcia lub dokonały zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie celem prowadzenia przez te organy egzekucji łącznej;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) przejęcie i prowadzenie łącznie egzekucji w trybie administracyjnym do rzeczy albo prawa majątkowego, do którego nastąpił zbieg;”;
6) w § 32:
a) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) opracowywanie i zapewnienie realizacji miejskiego kalendarza imprez kulturalnych z uwzględnieniem uroczystości oraz świąt państwowych i miejskich, w tym zapewnienie prowadzenia uroczystości państwowych i miejskich odbywających się w Mieście;”,
b) uchyla się pkt 31 i pkt 33;
7) w § 38:
a)  uchyla się pkt 6 oraz pkt 20 – 26,
b)  pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału.”;
8) w § 39:
a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie w obiektach budowlanych użytkowanych przez Urząd kontroli okresowych, co najmniej raz w roku, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów tych obiektów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów;”,
b) po pkt 1 wprowadza się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) planowanie we współpracy z Wydziałem Edukacji remontów i modernizacji w obiektach użytkowanych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe;”,
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nadzór nad planowaniem i realizacją przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg bieżących remontów dróg publicznych i wewnętrznych, drogowych obiektów inżynierskich, chodników oraz ścieżek rowerowych; ”;
9) w § 42:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na Naradach Koordynacyjnych, na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, złożony wraz z propozycją tego sytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych oraz techniczna obsługa tych Narad:

a) weryfikowanie planu sytuacyjnego, sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającego propozycję sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pod kątem:
– zgodności z wnioskiem,
– prawidłowości planu sytuacyjnego, sporządzonego na kopii mapy aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, zawierającego propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zakresie: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
– czytelności graficznej projektowanych elementów,

b) badanie bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) utrwalanie rezultatów Narad Koordynacyjnych w protokołach Narad,
d) wydawanie odpisów protokołów Narad Koordynacyjnych wnioskodawcom oraz innym podmiotom zawiadomionym o Naradzie,
e) zamieszczanie na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Narady Koordynacyjnej adnotacji zawierającej informacje, iż dokumentacja była przedmiotem Narady oraz określenie sposobu przeprowadzenia Narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną,
f) rejestrowanie na mapie numerycznej skoordynowanego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
g) prowadzenie i aktualizacja listy jednostek, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu oraz innych jednostek, których uczestnictwo jest potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania Narad Koordynacyjnych, a także współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci;’,
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty i not księgowych w zakresie dokumentowania opłat za sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także za wykonanie innych czynności organu administracji geodezyjnej i kartograficznej;”;
10) w § 46:
a)  w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) sprawowaniem bieżącego nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w tym dotyczących prawidłowości gospodarowania mieniem – w szczególności poprzez prowadzenie rejestru zawieranych umów najmu pomieszczeń i monitorowanie obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, oraz przeprowadzaniem kontroli na podstawie udzielonych upoważnień,”,
b)  pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) sprawowanie nadzoru nad Centrum Usług Wspólnych.”;
11) w § 47:
a) w pkt 26 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem,
b) po pkt 26 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27) współpraca z MOPR w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”;
12) w § 49:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) koordynacja realizacji zadań w zakresie utrzymania nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;”,
b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) nadzór nad bieżącym utrzymaniem i rekultywacją zieleni na terenie ulic, parków i placów miejskich, z wyłączeniem zieleni założonej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wydział Inwestycji i podlegającej ochronie gwarancyjnej, zagospodarowywanie nieużytków oraz planowanie rozwoju terenów zielonych”
c) w pkt 25:
– zdanie wprowadzające wyliczenie otrzymuje brzmienie:
„25) prowadzenie wszelkich spraw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa, a w szczególności:”,
– w lit. m średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem,
– po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu:
„n) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez Skarb Państwa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego pozostałych po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego;”,
d) pkt 31 otrzymuje brzmienie:
„31) prowadzenie ewidencji budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność Miasta, Skarbu Państwa oraz pozostających w posiadaniu samoistnym Miasta;”,
e) po pkt 31 dodaje się pkt 31a – 31g w brzmieniu:
„31a) prowadzenie spraw w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem budownictwa czynszowego, socjalnego i mieszkań chronionych;
31b)  opracowywanie projektów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
31c)  opracowywanie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi;
31d)  opracowywanie projektów stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz minimalnych stawek czynszu lokali użytkowych;
31e)  prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym;
31f)   prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym;
31g)  prowadzenie kontroli gospodarowania mieniem komunalnym powierzonym zarządcom;”;
13) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:
„§ 52. Do zadań Centrum Obsługi Inwestora należy w szczególności:
1) obsługa Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Włocławek;
2)  pozyskiwanie inwestorów oraz kompleksowa obsługa potencjalnego inwestora zewnętrznego zainteresowanego Miastem i regionem, a w szczególności:
a) informowanie o możliwościach inwestycyjnych Miasta,
b) kojarzenie z innymi partnerami z terenu Miasta,
c) udzielanie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta,
d) informowanie o procedurach i wymaganych decyzjach związanych z uruchamianiem inwestycji,
e) informowanie o zachętach inwestycyjnych stosowanych przez Miasto;
3) współpraca z instytucjami okołobiznesowymi i gospodarczymi Miasta i regionu przy obsłudze potencjalnych inwestorów;
4) opracowywanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych oraz informacji istotnych z punktu widzenia inwestora krajowego i zagranicznego, analiza zachowań i oczekiwań inwestorów oraz inicjowanie i koordynowanie działań we współpracy z Wydziałem Finansów w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zachęt finansowych (w tym ulg) na terenie Miasta;
5) tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości;
6)  współdziałanie z Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w zakresie merytorycznym przy realizacji działań dotyczących promocji gospodarczej;
7)  współpraca z gminami i samorządem województwa w zakresie promocji gospodarczej Miasta;
8)  nadzór nad administrowaniem Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości oraz obszarami włączonymi do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
9)  monitorowanie wskaźników realizacji projektów: Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości;
10) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie właściwości merytorycznej Centrum Obsługi Inwestora.”;
14)  w § 54 w ust. 2 uchyla się pkt 20.
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek określający schemat organizacyjny Urzędu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 10 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian