Zarządzenie nr 307/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, poz. 1515, poz. 1532, poz. 1544, poz. 1552, poz. 1669, poz. 1925, poz. 2192, poz. 2429, z 2019 r. poz. 60, poz. 303, poz. 447, poz. 730 i poz. 752)

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2019 r.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

4.Ramowy wzór umowy na realizację działań w ramach programu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§3. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w §1 ust. 2.

§4. 1.W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie :

1) Pani Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji,

2) Pani Elżbieta Dynarska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zastępca Przewodniczącej Komisji,

3) Pani Joanna Kowalewska – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji

4) Pani Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji,

5) Pani Monika Michalak – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji.

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Prezydent Miasta Włocławek może uzupełnić skład i powołać do Komisji nowego członka.

4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

5. Komisja z przebiegu prac sporządza protokół.

6. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Włocławek propozycję co do wyboru ofert najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia ofert.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian