Zarządzenie nr 305/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr  XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr  XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 464) zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 1327), Zarządzeniem Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 89/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 2646), Zarządzeniem Nr 120/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 141/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3543), Zarządzeniem Nr 177/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 4484), Zarządzeniem Nr 242/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r., Uchwałą Nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 270/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. i Zarządzeniem Nr 287/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 660.217.194 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 620.506.076 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 39.711.118 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 686.992.854 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości  599.280.974 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 87.711.880 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.904.388 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 8.810.229 zł;

2) wydatki w wysokości  8.843.530 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.
5) Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian