Zarządzenie nr 296/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) i art. 190 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697, poz.1292) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1a i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817, poz. 1948, z 2017r. poz. 60, poz.573, poz. 1909) w związku z Uchwałą Nr XXXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017r.  w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań gminy w 2018 roku z zakresu wsparcia rodziny – prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018.

2. Ogłoszenie konkursowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór umowy o wsparcie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Oświadczenia oferenta” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania”, stanowi Załącznik
nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust.2  publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl ,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian