Zarządzenie nr 292/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 pazdziernika 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art.11 i 12 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.239 poz. 395)

 zarządza się, co następuje :

§1 W Zarządzeniu nr 13/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie zasad
i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadza się następujące zmiany:

1) Wzór, o którym mowa w §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Rozdział II §6  ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6 pkt. 1. Oferenci składają ofertę na realizację zadania publicznego wg wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 570) nie później niż 30 dni przed planowanym terminem realizacji zadania publicznego”.

3) Rozdział II §12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Prezydent Miasta Włocławek uznając celowość realizacji zadania publicznego zawiera niezwłocznie umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego wg wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych (DZ. U z 2016 poz. 130)”

4) W rozdziale II § 12 dodaje się ust. 3

„§ 12 pkt. 3. Oferent  zobowiązany jest nie później niż 30 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego do złożenia uproszczonego sprawozdania końcowego, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 570)”.

5) Rozdział III § 15 ust. 22 otrzymuje brzmienie:

„Dotowany zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie, zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych (DZ. U z 2016 poz. 1300)”

6) Rozdział III §17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Część finansowa sprawozdania (wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych), powinna zawierać:
1) zestawienie wydatków wg pozycji planu finansowego stanowiącego załącznik do oferty;
2) zestawienie faktur, rachunków, umów, z podaniem daty zawarcia bądź wystawienia, numeru oraz kwoty i terminu zapłaty;
3) rozliczenie ze względów na rodzaj poniesionych kosztów;
4) rozliczenie ze względu na źródło finansowania”;

7) Rozdział III §17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Część merytoryczna sprawozdania (wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych), powinna zawierać  sposób realizacji zadania, w szczególności: ilość godzin poświęconych na realizację zadania, ilość uczestników, ilość osób zaangażowanych w realizację zadania, w przypadku rozgrywek sportowych- np. ilość meczów przeprowadzonych na terenie miasta i poza jego granicami, osiągnięcia sportowe zawodników, w przypadku imprez o charakterze kulturalnym- m. in. ilość i miejsce występów, koncertów, prezentacji, wystaw itp.”.

8) Rozdział IV §21 otrzymuje brzmienie:

„Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek
ds. edukacji i spraw społecznych”.

§2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów Urzędu Miasta Włocławek.

§3 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian