Zarządzenie nr 291/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506) oraz uchwały nr X/71/2019 Rady Miasta Włocławka z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2967)

zarządza się, co następuje:

§1.1.   Środki przeznaczone do zagospodarowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, zwanego dalej „WBO” planuje się w projekcie budżetu Gminy Miasto Włocławek na rok 2020.

2. Ustala się łączną kwotę, jaka zostanie przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w procedurze WBO na rok 2020 w wysokości 4.000.000 złotych (słownie: cztery miliony złotych).

3. Ustala się maksymalną wartość dla pojedynczego projektu zadania na 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych).

§2.1.   Projekty wyłonione w trybie procedury WBO na rok 2020 zostaną zrealizowane w 2020 roku.

2. Dopuszcza się przekroczenie okresu, o którym mowa w § 2, ust.1. na realizację projektu zadania wyłonionego w ramach WBO na rok 2020.

§3. Powołuje się Zespół do spraw Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w składzie:

1) Zastępca Prezydenta, Pan Krzysztof Kukucki – Przewodniczący Zespołu;

2) Skarbnik Miasta, Pani Honorata Baranowska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji – Tomasz Celmer – członek;

4) Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Pani Angelika Żychlewicz – członek;

5) Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Pan Bartłomiej Kucharczyk – członek.

§4.1.   Projekty zadań zgłaszają mieszkańcy Włocławka w terminie od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 21 lipca 2019 roku drogą elektroniczną bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

2.  Formularz zgłoszenia projektu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,  jest dostępny na stronie www.wloclawek.pl, na stronie bo.wloclawek.eu oraz przy urnach wystawionych w:

1) budynku Urzędu Miasta: Włocławek, Zielony Rynek 11/13;

2) budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Włocławek, ul. Żabia 12a;

3) budynku włocławskiej Straży Miejskiej, Włocławek, ul. Bojańczyka 11/13.

§5. Projekty zadań składa się poprzez:

1) system do składania projektów dostępny na stronie bo.wloclawek.eu ;

2) wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urn wystawionych w:

a) budynku Urzędu Miasta, Włocławek, Zielony Rynek 11/13;

b) budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Włocławek, ul. Żabia 12a;

c) budynku włocławskiej Straży Miejskiej, Włocławek, ul. Bojańczyka 11/13.

§6. Do formularza zgłoszenia projektu dołącza się listę osób popierających projekt, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§7. 1. Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona do 23 sierpnia 2019 roku.

2. Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniami negatywnych ocen zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl, na stronie dedykowanej WBO bo.wloclawek.eu  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

3. Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do dnia 26 sierpnia 2019 roku.

§8. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji  wraz z rozpoznaniem odwołań trwa do 16 września 2019 roku.

§9.Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie opublikowany 17 września 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl na stronie dedykowanej WBO bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

§10. 1. Głosowanie odbędzie się w terminie od 17 września 2019 roku do 01 października 2019 roku.

2.  Karty do głosowania, stanowiące załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia, są dostępne na stronie www.wloclawek.pl oraz na stronie bo.wloclawek.eu oraz w wersji papierowej przy urnach wystawionych w :

a) budynku Urzędu Miasta, Włocławek, Zielony Rynek 11/13;

b) budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Włocławek, ul. Żabia12a;

c) budynku włocławskiej Straży Miejskiej, Włocławek, ul. Bojańczyka 11/13.

§11. Głosowanie odbywa się poprzez:

1. system do głosowania dostępny na stronie bo.wloclawek.eu

2. wrzucenie karty do głosowania do urn wystawionych w:

a) budynku Urzędu Miasta, Włocławek, Zielony Rynek 11/13;

b) budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Włocławek,  ul. Żabia12a;

c) budynku włocławskiej Straży Miejskiej, Włocławek, ul. Bojańczyka 11/13.

§12. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

§13. Zobowiązuje się pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do współpracy w zakresie procedury wdrażania WBO na rok 2020.

§14. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

§15. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian