Zarządzenie nr 286/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz.1669, poz. 1693 i poz. 1716.), w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2018 r. poz. 1398) i § 2 uchwały nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1552).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego nr 6, składającego się z trzech pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 83,68 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z przysługującym każdoczesnemu właścicielowi tego lokalu udziałem wynoszącym 8368/77029 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej we Włocławku przy ulicy Przedmiejskiej 3, oznaczonej numerami działek 39/3, 40/5, 41/14 (Włocławek KM 50), będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 4184/2018 z dnia 24 września 2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian