Zarządzenie nr 28/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach działań z udziałem środków zewnętrznych w roku 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 4 ust. 1, pkt 32, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 poz. 450, poz. 650, poz. 723. poz. 1365z 2019 poz. 37) w związku z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

zarządza się, co następuje:

§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach działań z udziałem środków zewnętrznych w roku 2019.

2. Ogłoszenie konkursowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór umowy o wsparcie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Oświadczenia oferenta” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania”, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian