Zarządzenie nr 27/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.poz.1875 oraz poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.130)  ) oraz art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,poz.1948, z 12017 r.poz.573,poz.60 oraz poz.1909) w związku z Uchwałą Nr XXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października  2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2018”.

zarządza się, co następuje: 

§1.1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

1) Pani dr Barbara Moraczewska, I Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych– Przewodnicząca Komisji

2) Pan Łukasz Pszczółkowski, Dyrektor Biura Sportu i Turystyki– Zastępca Przewodniczącej Komisji

3) Pani Aleksandra Kulińska, Kierownik Referatu Kultury  – Członek Komisji

4) Pan Stanisław Stanowski, Inspektor w Biurze  Sportu i Turystyki – Członek Komisji

5) Pani Izabela Drozd, przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji

6) Pani Anna Rachut, przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji

7) Pani Anetta Konopczyńska, Główny Specjalista w Biurze Sportu i Turystyki  –  Członek Komisji/sekretarz

2.Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie  z art. 24- art.27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 oraz z 2018 r.poz.149 ) oraz wyłączeni są z prac przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§2.1.Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”, który stanowi  Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór  „Protokółu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Karty oferty” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Protokółu końcowego” Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu  i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§4.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§5.1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

2.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian