Zarządzenie nr 26/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły”

w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i poz. 1890)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin dofinansowania z budżetu miasta wyjazdów na tzw. „zielone szkoły” uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian