Zarządzenie nr 247/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, zlokalizowane na I piętrze w budynku usytuowanym na nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Kościuszki 26, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348 i z 2019 r. poz. 270, poz. 492)  oraz § 4 pkt 2  uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej na czas oznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r.  poz. 4546).

zarządza się co następuje :

§1. Przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony,  lokale użytkowe,   zlokalizowane w budynku położonym na nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Włocławek, objęte wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego  wykazu, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej  www.bip.um.wlocl.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie  z  dniem  podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian