Zarządzenie Nr 225/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ),  art. 35 ust. 1  i 2 ustawy  z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 oraz poz. 284)  oraz  §  4 ust. 1 pkt  1   uchwały nr XXVI/143/2016 Rady  Miasta  Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto   Włocławek,  na  okres  dłuższy  niż  3  lata   oraz  wyrażenia  zgody na  zawarcie  kolejnej   umowy   najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej  na czas oznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r.  poz. 4546 oraz z 2020 r. poz. 694).

zarządza się co następuje:

§1. Przeznacza się do oddania w najem 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, objęty wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego  wykazu, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej  www.bip.um.wlocl.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie  z  dniem  podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian