Zarządzenie Nr 222/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 4 ust.1 pkt 13 i 32a, art.11, art.13, art.14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 1365) w związku z uchwałą nr XXIV/133/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”, zmienionej uchwałą nr XLIV/68/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 roku.

 zarządza się, co następuje:

§ 1.1.Dokonuje się wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty i przyznania środków finansowych  dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego w zakresie  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust.1, został dokonany z uwzględnieniem stanowiska  Komisji Konkursowej  do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” zawartym
w  protokole z dnia 3 sierpnia 2018 roku.

§2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone :
1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl,
2)  na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl
i http://rewitalizacja.wloclawek.eu/,
3)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian