Zarządzenie Nr 221/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

zarządza się, co następuje:

§1.   1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, zwany dalej „Konkursem”.

2. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni komisja konkursowa, której skład i szczegółowy tryb pracy zostanie określony w odrębnym zarządzeniu.

§2. Wymogi kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

Wymogi kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe magisterskie,

3) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata:

a) na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury i/lub

b)  na stanowisku związanym z nadzorem nad prowadzeniem działalności kulturalnej i/lub,

c) na stanowisku kierowniczym, w urzędach administracji rządowej lub samorządowej, do spraw działań kulturalnych lub marketingowych lub edukacyjnych.

4) Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, finansów publicznych, prawa pracy oraz samorządu terytorialnego.

5) Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

6) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

7)  Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8) Brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 284);

9) § 3. 1. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

10)  2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego określa się do dnia 15 października 2020 roku.

§4. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku zostanie zamieszczone:

1) w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym,

2) na stronie BIP Urzędu Miasta Włocławek,

3) na stronie BIP Teatru Impresaryjnego im. W. Gniazdowskiego we Włocławku,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek,

4) na tablicy informacyjnej Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.

§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian