Zarządzenie Nr 195/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 oraz poz. 284), rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) oraz § 3 ust. 1 uchwały nr  XXVI/143/2016  Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po umowie zawartej na czas oznaczony (Dz. Urz. Woj.  Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r.  poz. 4546 oraz z 2020 r. poz. 694),

zarządza się co następuje :

§1.  Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokale użytkowe (garaże),  stanowiące własność  Gminy Miasto Włocławek, objęte wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2.  Wykaz, o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej  http://www.bip.um.wlocl.pl

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Traci moc zarządzenie nr 119/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech  lat, w  trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

§6.Zarządzenie wchodzi w życie  z  dniem  podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian