Zarządzenie nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 i z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr  IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25) oraz § 6 ust. 6 Uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr  IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. i Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 680.182.625 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 633.247.134 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 46.935.491 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 724.931.540 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 608.738.635 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 116.192.905 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.381.437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 41.741.906 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 8.191.815 zł;

2) wydatki w wysokości  8.233.720 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 7, określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 9, określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 10, określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem zmian wprowadzonych w dz. 710 – Działalność usługowa rozdz. 71035 – Cmentarze, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian