Zarządzenie nr 192/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 41 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, poz. 2244), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490, poz. 1669), art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 i poz. 1629, poz. 2219, z 2019 poz. 492), art. 9a i art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, poz. 1510, poz. 1515, poz. 1532, poz. 1544, poz. 1552, poz. 1669, poz. 1925, , poz. 2192, poz. 2429, Dz. U. z 2019 r. poz. 60  poz. 303, poz. 447) oraz w związku z uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

zarządza się co następuje:

§1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.  Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.  Ramowy projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5.  Wzór kwestionariusza sprawozdawczego miesięcznego i kwestionariusza sprawozdawczego końcowego z realizacji zadań stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.

§3. 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie :

1) Przewodnicząca Komisji– Domicela Kopaczewska, Z-ca Prezydenta Miasta Włocławek,

2) Z-ca Przewodniczącej Komisji – Elżbieta Dynarska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i  Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek,

3) Członek Komisji – Marta Karbowska, inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i  Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek,

4) Członek Komisji- Joanna Kowalewska, główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek,

5) Sekretarz Komisji– Małgorzata Kwiatkowska, podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

3.  W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji Konkursowej.

4.  Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian