Zarządzenie nr 189/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wsparcia projektów lokalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w Mieście Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz 2017 r. poz. 730).

 zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się Regulamin wsparcia projektów lokalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w Mieście Włocławek w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

§3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian